G.N. Name

 

Development officer's Name

Contact  No

Kalugahawadiya

 දහමගම

A.W.Asanthida De Silva

071 1306950

Dhahamgama

 දහමගම

A.W.Asanthida De Silva

071 1306950

Nannapurawa

 නනනපරව

W.Nilmini Thusharika

071 10949516

Koongolla

 කනගලල

K.D.Shriyani Malkanthi

071 5752799

Bakinigahawela

 බකණගහවල

D.M.Niluka Kumari Dissanayake

071 4967091

Raththanadeniya

 රතනදණය

R.M.Dayarathna

0716346698

Amunekadura

 අමණකදර

K.G.Nishantha Jayasinghe

0778895935

Aiwela

 අයවල

H.M.Niloka Sadamali

0719105684

Dahagoniya

 දහගණය

H.M.T.M.Karunathilaka

0717883828

Monarawana

 මණරවන

K.P.D.Rajapaksha

0713310525

Kinnarabowa

 කනනරබව

D.M.Nilusha Samanthi Dissanayake

0786155823

Ilukkumbura

 ඉළකකඹර

R.W.Nimalka Rajapaksha

0718621615

Diviypola

 දවයපල

K.M.Tharanga Chandani

0712670160

Senpathigama

 නනනපරව

D.M.S.Karunarathna

0713799033

Alhena

 ඇලහන

K.H.M.S.Herath

0710417275

Mellagama

 මලලගම

D.M.Chulapathma Ariyarathne

0711522884

Kotabowa/Govigamuwa

 කටබවකඩගමව

D.M.Ajith Hemachandra

0777401428

Nugahamura/Allekoona

 නගහමර ඇලලකණ

D.M.Senavirathna

0773477822

Thabana

 තඹන

D.M.Nirmala Thikshana Gunarathne

0778969483

Polgahapitiya

 පලගහපටය

K.M.R.Priyantha Kumara

0719501530

Alana/Kandavinna

 අලන

H.M.S.Punchibandara

0774469672

Yakunnawa

 යකනනව

H.M.A.N.Herath

0713798930

Bibilamulla/Senapathiya

 

G.N.Thushari

0719077840

Pubbara/Kinagoda

 කණගඩ පබබර

R.M.Aruna Siriwardhana

0713799036

Pothubandana

 පතබනධන

D.M.Gamini Dissanayake

0715676058

Madagama

 මදගම

A.M.Nilika Aththanayake

 -

Kohukumbura

 

K.M.Shriyani Malkanthi

0710793728

Pitadeniya

 පටදණය

D.M.Nishshanka Dissanayaka

0713044845

Bediyawa

 බදයව

H.M.K.G.Herath

0771127623

Thibiriya

 තඹරය

K.V.S.K.Siriwardana

0716267492

Scroll To Top